13:37
12.1.2020
jav av hdvideo

jav av hdvideoPodobnie jak i rok temu, ca?y przychód z akcji przeznaczamy na WO?P. Tym razem mo?ecie licytowa? 3 aukcje.Pierwsza aukcja jest odpowiednia dla ka?dego. To wej?ciówka dla 2 osób na nasz kultowy wyk?ad "Jak nie da? si? zhackowa??" na dowolne miasto -- terminów na ten rok jeszcze nie ustalili?my ale na pewno odwiedzimy Warszaw?, Kraków, ... Czytaj dalej ?

21 komentarzy

13:27
27.6.2019

Na tegorocznej konferencji CONFidence, w trakcie swojego wyk?adu, Piotrek zapowiedzia? start nowego niebezpiecznikowego szkolenia po?wi?conego tematyce OSINT-u (ang. Open Source Intelligence), czyli technikom pozyskiwania informacji na temat ludzi i firm na podstawie ogólniedost?pnych (co nie znaczy, ?e zawsze publicznie dost?pnych w internecie) ?róde?. Mi?o nam zakomunikowa?, ?e w?a?nie ruszy? nabór na pierwsze z terminów tego ... Czytaj dalej ?

78 komentarzy

12:27
15.1.2020

Coraz wi?cej firm do poszukiwania kandydatów na konkurencyjnym rynku pracy zaprz?ga algorytmy "sztucznej inteligencji". Boty oceniaj?ce przysz?ych pracowników zwracaj? uwag? na troch? inne aspekty ni? ciele?ni rekruterzy. Zaobserwowali to "konsultanci keriery" z Korei Po?udniowej, którzy oferuj??studentom kurs oszukiwania rekruterskich algorytmów. Wszystko po to, aby studenci mogli ?piewaj?co przej?? proces rekrutacji i otrzyma? wymarzon? prac?.U?miechaj ... Czytaj dalej ?

11 komentarzy

14:48
9.1.2020

Czy operator wyci?gu w celu walki z "konikami" ma prawo robi? ka?demu zdj?cie na bramkach? Oto jedno z pytań, na które chcemy odpowiedzie? przed zbli?aj?cym si? sezonem narciarskim.Czytaj dalej ?

52 komentarzy

12:28
7.1.2020

Zawsze warto zajrze? do w?a?ciwo?ci dokumentu Worda! Swoje nazwisko w polu "autor" mo?e tam zostawi? nawet sprawca powa?nego oszustwa b?d?cy do?wiadczon? osob? z bran?y IT.Czytaj dalej ?

31 komentarzy

8:41
4.1.2020

Po internecie kr??y takie zdj?cie, które ma by? dowodem na zabawn? pomy?k? pograniczników z Sudanu:Wiele serwisów zdj?cie przyjmuje za pewnik, ale czy faktycznie jest ono prawdziwe? Spróbujmy przeanalizowa? to, co jest dost?pne na jego temat w internecie i ustali? czy mamy do czynienia z fotomonta?em. Do dyspozycji mamy tego ?ród?owego tweeta:Podró? w czasiePost dodano o ... Czytaj dalej ?

10 komentarzy

8:54
3.1.2020

Je?li chcesz chroni? swoj? prywatno?? to pilnuj swoich znajomych i bliskich - t? rad? stale powtarzamy na szkoleniach dla osób prywatnych i pracowników firm. Gdyby wzi?? j? sobie do serca zatrzymany niedawno Janusz M. to kto wie? Mo?e unikn??by zatrzymania?Czytaj dalej ?

38 komentarzy

15:07
26.12.2019

Od wczoraj niektórzy klienci Virgin Mobile otrzymuj? SMS-y informuj?ce o tym, ?e ich dane osobowe zosta?y wykradzione:Virgin Mobile informuje, ze doszlo do nieuprawnionego dostepu do sytemow spolki i ujawnienia danych czesci klientow, w tym Pana/Pani imienia nazwiska, numeru PESEL lub numer dokumentu tozsamosci. Prosimy uwazac na proby wyludzenia danych. Podjelismy dzialania zabezpieczajace, wiecej informacji wkrotce.Jeden ... Czytaj dalej ?

162 komentarzy

11:41
24.12.2019

Informacja o tym, ?e by?e? na demonstracji (lub na mszy w ko?ciele) mo?e trafi? do ró?nych podmiotów dzi?ki smartfonowi w Twojej kieszeni. Zapewne ju? o tym wiesz, ale czy my?la?e? o wszystkich konsekwencjach takiego ?ledzenia? To, ?e kto? pozna Twoje pogl?dy b?dzie tu akurat najmniejszym problemem.Czytaj dalej ?

50 komentarzy

12:56
20.12.2019

Nasz artyku? od planach rz?du co do ochrony dzieci?przez wprowadzenia blokady w dost?pie do stron pornograficznych wywo?a? gor?c? dyskusj?. Wi?kszo?? Czytelników zgadza si?, ?e lepszym rozwi?zaniem jest blokowanie tre?ci poprzez mechanizmy kontroli rodzicielskiej lub zewn?trzne aplikacje wprost na urz?dzeniach dzieci lub domowym routerze Wi-Fi a nie globalnie, z naruszeniem prywatno?ci pozosta?ych Polaków. Problem w tym, ... Czytaj dalej ?

104 komentarzy

11:51
19.12.2019

Nadchodzi koniec roku, czas intensywnej pracy w wielu bran?ach ...i czas, w którym zawsze kilkadziesi?t osób dowiaduje si? (za pó?no) ?e mo?e jeszcze wyda? pozosta?e w firmowym bud?ecie ?rodki na szkolenia. Je?li Ty lub kto? z Twojego zespo?u nie zd??y? zarejestrowa??si? na ostatnie w tym roku terminy naszych szkoleń, to bez paniki! Przygotowali?my vouchery, które ... Czytaj dalej ?

1 komentarz

10:24
18.12.2019

Wczoraj opublikowali?my artyku? oceniaj?cy pomys?y rz?du (a tak naprawd? stowarzyszenia Twoja Sprawa) dotycz?ce weryfikacji wieku osób przed dost?pem do stron z tre?ciami pornograficznymi. Cho? zgadzamy si? z tym, ?e dzieci trzeba chroni? przed tre?ciami pornograficznymi, to wykazali?my braki i uchybienia w projekcie ustawy. Dzi? o 1 w nocy na stronach stowarzyszenia Twoja Sprawa pojawi?o si??o?wiadczenie, ... Czytaj dalej ?

164 komentarzy

15:00
17.12.2019

Nie wszystkie problemy tego ?wiata da si??sensownie rozwi?za? technologi?. Naszym zdaniem, jednym z takich problemów jest próba zablokowania dzieciom dost?pu do pornografii w internecie, któr? w?a?nie podj?? premier Morawiecki. Czytaj dalej ?

134 komentarzy

20:02
14.12.2019

Od kilku dni po kilkudziesi?ciu Czytelników dziennie pisze do nas z przera?eniem, ?e ich telefon "sam wysy?a SMS-y z linkami na dziwne polskie numery". Pisz? do nas w?a?ciciele i Androidów i iPhonów. Jedni widz? te SMS-y w aplikacji Wiadomo?ci, inni -- ku swojemu przera?eniu -- tylko na billingach. O co chodzi? Czytaj dalej ?

110 komentarzy

12:29
13.12.2019

Najnowsza wersja przegl?darki Chrome ma wbudowany mechanizm audytu hase?. Tre?ci wpisywane przez u?ytkownika w pole typu "password" s? w gwarantuj?cy pofuno?? sposób zestawiane ze znanymi Google wyciekami -- i w przypadku dopasowania, u?ytkownik otrzymuje ostrze?enie. Czytaj dalej ?

38 komentarzy

12:29
12.12.2019

S?d administracyjny uchyli? pierwsz? polsk? kar? "za RODO". To jednak nie oznacza, ?e UODO ca?kowicie si? pomyli?. Nie oznacza to równie?, ?e dane osobowe przedsi?biorców b?dzie mo?na do woli przetwarza? bez spe?niania obowi?zku informacyjnego.Czytaj dalej ?

29 komentarzy

15:02
9.12.2019

O baramundi mogli?cie przeczyta? na ?amach Niebezpiecznika ju? kilka razy. W poprzednich artyku?ach zobrazowano jak system bMS usprawnia prac? administratorów IT w CD PROJEKT RED oraz w jaki sposób minimalizuje ryzyko wynikaj?ce z pomy?ek cz?owieka. Z dzisiejszego tekstu dowiedzie? mo?ecie si? jak jeden z austriackich dostawców systemów bezpieczeństwa i komunikacji poprawi? bezpieczeństwo w firmie poprzez ... Czytaj dalej ?

5 komentarzy

15:17
6.12.2019

Rz?d Stanów Zjednoczonych w?a?nie og?osi? najwi?ksz? w historii nagrod??za ...cyberprzest?pc?, 32 letniego, urodzonego na Ukrainie Maksima Wiktorowicza Jakubca, ps. aqua, lidera rosyjskiej grupy Evil Corp., która przy u?yciu trojanów Zeus a potem Dridex) od ponad 10 lat okrada nie tylko klientów banków internetowych na ca?ym ?wiecie, ale i same banki oraz inne firmy, czerpi?c z ... Czytaj dalej ?

24 komentarzy

14:43
5.12.2019

Psst, Wroc?awiu! Nadchodzimy…

Ju? w?poniedzia?ek (9 grudnia) we Wroc?awiu odb?dzie si? nasz bestsellerowy wyk?ad, pt. "Jak nie da? si? zhackowa??". To pozycja obowi?zkowa dla ka?dego, kto chce zabezpieczy? swoje dane, to?samo?? i pieni?dze przed wyciekiem lub atakiem. Zosta?y ostatnie wolne miejsca, wiec kto pierwszy, ten bezpieczniejszy! Czytaj dalej ?

Dodaj komentarz

14:20
4.12.2019

Temat kopii bezpieczeństwa danych, czyli tzw. backupu, poruszali?my ju? wielokrotnie. Pisali?my zarówno o tym, jak bardzo jest on wa?ny, jak i o tym, jak bardzo w ostatnich latach to poj?cie si? zmienia?o i rozszerza?o. Dzi? ?kopia zapasowa” to co? znacznie wi?cej ni? tylko zapisywany co jaki? czas zestaw kluczowych dla u?ytkownika czy firmy danych – ... Czytaj dalej ?

26 komentarzy